Naše hodnoty

KraussMaffei Group pôsobí na medzinárodnej úrovni na príslušných trhoch v súlade s národnými a medzinárodnými zákonmi a pravidlami hospodárskej súťaže. V rámci našej smernice pre Compliance a Etického kódexu sme definovali základné princípy pre naše obchodné správanie, ktoré musia naši zamestnanci a obchodní partneri konajúci v mene KraussMaffei Group dodržiavať.

 

Tu môžete nájsť kompletné Compliance smernice skupiny KraussMaffei v deviatich jazykových verziách:
 

KraussMaffei Compliance- und Ethikkodex
KraussMaffei Compliance/Code of Ethics
守则 / 行为举止要求
Kompliancia / požiadavky na správanie
Compliance/gedragscode
KraussMaffei Conformité/Règles de comportement
Compliance/Exigências de Comportamento Ético
Комплаенс Требования к поведению
KraussMaffei Cumplimiento / Código de Conducta

 

Tu nájdete Interný predpis spoločnosti KraussMaffei Technologies, spol. s r.o. o vybavovaní podnetov v súvislosti s protispoločenskou činnosťou vydaný v súlade s §11 Zákona NRSR č.307/2014 Z.z., ktorého prílohou sú aj podrobnosti o kontaktných osobách v rámci KraussMaffei Group.

 

Interny predpis 12015

 

Naša práca je založená na piatich princípoch, ktoré sme vypracovali spoločne, a ktoré ovplyvňujú náš spôsob myslenia a našu činnosť. Sme presvedčení, že tieto hodnoty významne prispievajú k budúcemu úspechu našej spoločnosti.

 

Naši zákazníci sú ústredným bodom našej činnosti.

 

Väčšina našej pozornosti je zameraná na zákazníkov. Spokojní zákazníci sú základom nášho obchodného úspechu. Intenzívne a sústavne rozvíjané vzťahy k ľuďom na našich trhoch sú našou silnou stránkou. Posúvame koncepty zákazníka a zákazníckej orientácie o krok ďalej. My všetci považujeme sami seba za zákazníkov a zaobchádzame s našimi kolegami ako so zákazníkmi. Rovnaké pravidlá hry riadia naše vnútorné aj vonkajšie činnosti. Vzťah k našim zákazníkom je určený kontinuitou, spoľahlivosťou a dôverou.

 

Konáme a správame sa príkladným spôsobom.

 

Základné princípy našej činnosti sú vytvorené našimi hodnotami. Sú nadradené našim vlastným záujmom a zaväzujú nás konať v ich zmysle. Každý z nás musí byť vzorom pri komunikácií s kolegami, zákazníkmi a dodávateľmi. Výkon je ústredným bodom našej činnosti. Pritom si na základe našich podnikateľských zámerov spoločne určujeme a deklarujeme jasné cieľe.

 

Neustále sa učíme a zlepšujeme.

 

Naším cieľom je neustále zlepšovanie sa, v rámci ktorého rozpoznávame a odstraňujeme chyby, zabraňujeme plytvaniu, úlohy si plníme v celom rozsahu a naše pracovisko udržiavame v čistote a v poriadku. Pritom sme otvorení učiť sa od tých najlepších. Podporujeme túto pracovnú kultúru tým, že každému dávame príležitosť prostredníctvom cieleného personálneho rozvoja realizovať svoj individuálny talent a potenciál.

 

Veríme v tímovú prácu.

 

Úspech je možný len vtedy, ak budeme pracovať spoločne. Považujeme tímovú prácu za kľúč k úspechu. Chceme, aby každý z nás aktívne prinášal a ďalej odovzdával svoje skúsenosti, schopnosti a vedomosti ako aj podporoval spoluprácu naprieč rôznymi oblasťami a oddeleniami. Naša spolupráca sa vyznačuje vzájomnou dôverou, spoľahlivosťou, spravodlivosťou, poctivosťou a otvorenou komunikáciou na všetkých úrovniach našej spoločnosti.

 

Preberáme zodpovednosť.

 

Očakávame, že všetci budú myslieť dopredu a brať na seba zodpovednosť. To je dôvod, prečo presadzujeme podnikateľské myslenie a konanie a prenášame zodpovednosť na všetky úrovne s cieľom obchodného úspechu a upevnenia budúcnosti našej spoločnosti trvale udržateľným spôsobom. Zodpovednosť pre nás znamená ukázať pracovitosť, nehľadať chyby najprv u ostatných, rozpoznávať a riešť problémy, zlepšovať kvalitu a procesy prostredníctvom našej vlastnej iniciatívy.

TirážDisclaimer
© 2019 KraussMaffei Group

O skupine KraussMaffei

Skupina KraussMaffei je jedným z vedúcich svetovych výrobcov strojov spracujúcich plasty a je jedinou spoločnosťou, ktorá ponúka tri základné strojné technológie pre spracovateľský priemysel plastov a gumy